Tytuł zawodowy: magister inżynier


Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej;
Kierunek: oceanotechnika;
Specjalność: siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych;
Tytuł pracy dyplomowej magisterskiej: Zagrożenie pożarowe i wybuchowe statku w funkcji usytuowania nadbudówki i siłowni okrętowej.
Miejsce realizacji pracy: Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów;
Promotor pracy: dr hab. inż. Ryszard Getka;
Data obrony pracy dyplomowej: 11 września 2000 r.

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn


Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów;
Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność: Siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych
Tytuł pracy doktorskiej: Dyslokacja obiektów ryzyka jako metoda zmniejszenia zagrożenia pożarem na statku.
Promotor pracy: dr hab. inż. Ryszard Getka;
Data obrony pracy doktorskiej: 18 listopada 2007 r.;
Recenzenci pracy:
– Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (Politechnika Warszawska);
– Dr hab. Zygmunt Sychta, prof. nadzw. PS (Politechnika Szczecińska).

Studia Podyplomowe Pedagogika


Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania Szczecin, rok ukończenia – 2006 r.